Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Pret-a-pantry:

Artikel. 1: Definities 

Pret-a-pantry: Pret-a-Pantry B.V., gevestigd in Bodegraven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 87131528.

Opdracht: iedere opdracht van de opdrachtgever aan Pret-a-pantry;

Opdrachtgever: de organisatie met wie Pret-a-pantry een overeenkomst sluit;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Pret-a-pantry tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst;

Partijen: de Opdrachtgever en Pret-a-pantry

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Pret-a-pantry

Artikel 2: Offerte/aanbieding 

 1. Alle door Pret-a-pantry uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één maand.
 2. Alle offertes/aanbiedingen van Pret-a-pantry zijn gebaseerd op de bij het verzoek door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Onjuistheden in en onvolledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 3: De Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst en eventuele wijzigingen of aanvullingen daarvan worden voor Partijen eerst bindend door een schriftelijke vastlegging in een door Partijen ondertekend document of een door Pret-a-pantry ondertekende en aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging.
 2. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Pret-a-pantry geldt als volledige en juiste inhoud van de tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever binnen drie werkdagen na datum van dagtekening van deze bevestigd, schriftelijk zijn bezwaren aan Pret-a-pantry kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle diensten die door Pret-a-pantry worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdracht niet aangegaan met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde persoon. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Pret-a-pantry binden Pret-a-pantry niet.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de Opdrachtbevestiging dan wel de schriftelijke Overeenkomst. Dit is de tijdsperiode waarin Pret-a-pantry de door Opdrachtgever verlangde dienstverlening zal verrichten en de Opdracht afronden.
 2. Pret-a-pantry is gerechtigd om in noodsituaties eerder in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij deze Voorwaarden onverminderd van kracht zijn.
 3. De termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn. Overschrijding van een termijn kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijd erna de Opdrachtgever. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat de Opdrachtgever en eventuele derden alle benodigde medewerking verlenen aan Pret-a-pantry en indien Opdrachtgever de openstaande factuur c.q. facturen heeft voldaan.

Artikel 5: De Opdracht 

 1. Pret-a-pantry zal in opdracht van de Opdrachtgever de werkzaamheden verrichten op de wijze zoals vermeld in de opdrachtbevestiging dan wel in de schriftelijke Overeenkomst.
 2. De Opdracht zal door Pret-a-pantry ten allen tijde worden uitgevoerd op het door Opdrachtgever opgegeven adres.
 3. De Opdracht start op de afgesproken tijd en duurt minimaal 6 uur per dag.
 4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden vervult Pret-a-pantry een adviserende en begeleidende rol.
 5. Pret-a-pantry is niet verantwoordelijk voor verlies van goederen waar afstand van wordt gedaan door de Opdrachtgever.
 6. Voor de vervulling van de werkzaamheden van Pret-a-pantry, draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden dat de Partijen zo min mogelijk gehinderd te worden.
 7. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de familieleden en/of huisgenoten ongeacht of zij ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in de woning/ruimte zullen bevinden, op de hoogte zijn van de komst van Pret-a-pantry.

Artikel 6: De Vergoeding 

Opdrachtgever is aan Pret-a-pantry voor de Opdracht de tussen Partijen overeengekomen prijs verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging dan wel door Partijen ondertekende schriftelijke Overeenkomst gemelde bedrag. De vergoeding is verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte en/of de opdrachtbevestiging.

Artikel 7: Annuleringen

 1. Opdrachtgever kan ten laatste 24 uur vooraf aan een organize sessie de opdracht annuleren per e-mail of telefoon. Wanneer de Opdrachtgever niet of te laat afzegt, wordt er € 100,00 in rekening gebracht. Indien Pret-a-pantry reeds uren heeft gemaakt ten behoeve van Opdrachtgever – bijvoorbeeld in geval van reistijd – zullen deze ook in rekening worden gebracht. Wanneer er opbergsystemen zijn besteld door de Opdrachtgever, dienen deze volledig worden afgenomen.
 2. Pret-a-pantry houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De Opdrachtgever wordt hier met spoed van op de hoogte gebracht. Pret-a-pantry zal in dat geval nieuwe data voorleggen. De Opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de organize sessie beslist om eerder dan de afgesproken tijd de sessie te beëindigen, wordt het volledige tarief van de sessie in rekening gebracht.

Artikel 8: Betalingen 

 1. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dienen betalingen (inclusief btw) plaats te vinden zeven (7) dagen na factuurdatum. Betalingen dienen, zonder compensatie of verrekening te worden verricht op NL09 INGB 0634 7267 30 ten name van Pret-a-Pantry B.V.
 2. In geval van niet (volledige of tijdige) betaling is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening.
 3. Indien Pret-a-pantry haar vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd aan Pret-a-pantry.

Artikel 9: Privacy en geheimhouding 

 1. Pret-a-pantry verplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de Opdrachtgever besproken wordt vertrouwelijk te behandelen.
 2. Pret-a-pantry en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, gegevens van Opdrachtgever verstrekken aan derden.
 3. Pret-a-pantry zal de gegevens van de Opdrachtgever en overige persoonsgegevens die bij de uitvoering van de Opdracht aan Pret-a-pantry bekend zullen worden, vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, behandelen. De Privacy Policy van Pret-a-pantry is van overeenkomstige toepassing.
 4. Pret-a-pantry zal van de verrichte werkzaamheden foto’s maken en deze voor een periode van 3 maanden bewaren op een beveiligde omgeving die enkel toegankelijk is door Pret-a-pantry.
 5. Opdrachtgever gaat akkoord met het plaatsen van foto’s van de verrichtte werkzaamheden door Pret-a-pantry op haar social media accounts. Op deze foto’s zullen geen personen staan, tenzij de betreffende personen hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor verlenen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Pret-a-pantry jegens de Opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Pret-a-pantry verrichte diensten.
 2. Indien en voor zover er in het kader van de door Pret-a-pantry verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Pret-a-pantry adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
 3. Na de uitvoerdatum heeft Opdrachtgever nog maximaal 7 dagen recht op een inspanningsverplichting van Pret-a-Pantry voor wat betreft de misplaatsing van spullen en/of goederen in de georganiseerde ruimte. Na deze periode kan Pret-a-Pantry nimmer meer verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of misplaatsing van deze spullen en/of goederen.
 4. De door Pret-a-pantry verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 5. Pret-a-pantry is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Pret-a-pantry is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pret-a-pantry is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pret-a-pantry kenbaar behoorde te zijn.
 7. Pret-a-pantry erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg-of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst-of omzetderving.
 8. Indien Pret-a-pantry, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Pret-a-pantry van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Pret-a-pantry gesloten overeenkomst tegen Pret-a-pantry doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegenverzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 10. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Pret-a-pantry schriftelijk te zijn gemeld (info@pret-a-pantry), bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 11: Einde Overeenkomst 

 1. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, De Overeenkomst eindigt op het moment dat Pret-a-pantry de werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht heeft uitgevoerd en de Opdrachtgever al het verschuldigde betaald heeft.
 2. De Overeenkomst kan worden ontbonden indien de andere Partij zich toerekenbaar niet aan de gemaakte afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in geval van faillissement of surséance van betaling) Aan elke Partij komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens ene toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij in verzuim is. Een Partij raakt in verzuim nadat zij een ingebrekestelling heeft ontvangen conform het bepaald in het artikel 9.5 uit de Voorwaarden waarin een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld en ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Ontbinding leidt geenszins tot enige aansprakelijkheid van Pret-a-pantry voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. De vorderingen van Pret-a-pantry zullen ten gevolge van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 12: Geschillen en klachtenprocedure  

 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Pret-a-pantry.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal de consultant zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 3. Mocht er geen geschikte oplossing gevonden worden tussen de opdrachtgever en Pret-a-pantry zal B.R.D. Hewitt worden ingeschakeld als externe bemiddelaar.
 4. Op geschillen die naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Bestellingen webshop
Artikel 13.1: Introductie

Artikel 13 in deze Algemene Voorwaarden zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website en op de aankoop van producten die wezens deze website van toepassing zijn. Indien u vragen heeft met betrekking tot de voorwaarden dan kan u contact opnemen met info@pret-a-pantry.nl.

Artikel 13.2: Prijzen

De genoemde prijzen in de webwinkel van Pret-a-pantry zijn in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zullen aan het totale bedrag worden toegevoegd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website juist zijn. Als er kennelijk toch sprake is van een fout, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen of te annuleren. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst bij Pret-a-pantry. U gaat op het moment van bevestigen van uw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 13.3: Bestelling

Alle omschreven en afgebeelde artikelen op de website van Pret-a-pantry die voorzien zijn van een geldbedrag, kunnen besteld worden in de webwinkel. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u onmiddellijk een orderbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, factuurnummer en het afleveradres. Indien de gegevens op de orderbevestiging onjuist zijn dan kunt u Pret-a-pantry hierover per e-mail berichten, info@pret-a-pantry.nl. Wanneer Pret-a-pantry binnen 24 uur geen reactie van u heeft ontvangen, gaan wij ervan uit dat alle gegevens correct zijn. Pret-a-pantry er kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van een typefout en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant. Het kan voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door iemand anders is besteld. In dit geval zal Pret-a-pantry u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen om tot een overeenkomst te komen.

U kunt uw bestelling annuleren, mits deze nog door Pret-a-pantry is verwerkt. Dit doe je in het Pret-a-pantry portaal. Is je bestelling al verwerkt? Dan kan je het item na ontvangst retourneren. Kosten om het item te retourneren zijn voor eigen rekening.

Kan je niet inloggen? Stuur een berichtje dat je je bestelling wilt annuleren, met het ordernummer, naar 0620994645.

Artikel 13.4: Betaling

Wanneer uw bestelling op de website van Pret-a-pantry plaatsvindt, dient u het totaalbedrag van uw bestelling, en  indien van toepassing de verzendkosten aan Pret-a-pantry te voldoen. Pret-a-pantry maakt gebruik van Mollie Payment Service Providers. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, zal dit per mail aan u worden bevestigd. Hierna zal de afwikkeling van de bestelling in werking worden gesteld. Pret-a-pantry streeft ernaar om de bestelling binnen vijf werkdagen te verwerken.

Artikel 13.5: Verzending en verzendkosten

Pret-a-pantry verzendt haar items met PostNL en maken gebruik van de standaard verzendopties met Track & Trace. De standaard verzendkosten voor een bestelling op de website zijn:

De verzendkosten via PostNL binnen Nederland bedragen:
Pakket:                     € 6,95
De verzendkosten via PostNL binnen België & Duitsland bedragen:
Pakket:                    € 9,00

Artikel 13.5: Verzending en verzendkosten

Voor elke bestelling geldt dat er alleen wordt geleverd na ontvangst van de betaling. Pret-a-pantry streeft ernaar om de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen te verzenden. Zodra het pakket verzonden wordt ontvangt u van ons een e-mail met daarin de bevestiging van de zending en Track & Trace van PostNL. Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Daarmede kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Pret-a-pantry is niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling door PostNL. Feestdagen en Covid-19 kunnen invloed hebben op de levertijd van uw pakket.

Artikel 13.6: Retour

U, de Klant, heeft het recht om de door Pret-a-pantry geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Wilt u een product retour zenden? Stuurt u een e-mail naar info@pret-a-pantry.nl. De producten mogen niet gebruikt zijn alvorens deze te retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor eigen risico. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling. Wij zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken van de retourzending. Pret-a-pantry behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd. Mocht het product een gebrek vertonen dan dient u deze direct na ontvangst aan ons te melden. Bewaar te aller tijde het bewijs van verzenden totdat uw retourzending bij ons is verwerkt.

Artikel 13.7: Persoonlijke gegevens & AVG

Om de webshopbestelling te kunnen verwerken, slaan wij uw persoonlijke gegevens op in het beheer van onze webwinkel. Uw gegevens worden niet door Pret-a-pantry aangewend voor marketingdoeleinden, mits u dat bij de bestelling heeft aangegeven. U kunt zich te aller tijde afmelden voor deze mails. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan verwijderen uit ons systeem. Pret-a-pantry houdt zich aan richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 13.8: Aansprakelijkheid

Pret-a-pantry is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door ons geleverde artikelen. Pret-a-pantry kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering door PostNL en of typefout of onjuistheden in een door u ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van Pret-a-pantry beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de desbetreffende bestelling minus de verzendkosten.

Artikel 13.9: Klachtenregeling

Pret-a-pantry beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pret-a-pantry. Dit kan via info@pret-a-pantry.nl.
Bij Pret-a-pantry ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De klant dient Pret-a-pantry in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14: Slotbepaling 

Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien een deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiting bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

nl_NLDutch